vraagbaak - ZSM

Ga naar de inhoud

vraagbaak

maatwerkgroep

- = = - Heb je ook een vraag, ga dan naar onder op deze pagina en vul het formuliertje in. - = = -

Vermindert vakantiewerk kans op 'beschut werk'?
datum:26 januari 2018
vraag:
Vermindert de kans op een psitief advies Beschut Werk als de betrokkene een bijbaantje of vakantiewerk doet?
antwoord:
Bij de “beoordeling arbeidsvermogen beschut werk” wordt er door UWV altijd gekeken naar dienstverbanden.
Er zijn twee belangrijke beoordelingscriteria:

 1. Technische of organisatorische aanpassingen op de werkplek, noodzakelijk om te kunnen functioneren.
  Technisch: voorbeeld, te denken valt aan technische voorziening bij bijvoorbeeld een auditieve stoornis, visuele stoornis of aanpassingen om lichamelijke beperkingen op te compenseren zoals aangepast meubilair, aangepast gereedschap, rolstoeltoegankelijke omgeving, e.d.
  Organisatorisch: voorbeeld, te denken valt aan beperkt trainbaar zijn waardoor het werk routinematig en zeer gestructureerd moet zijn, of problemen met samenwerken waardoor een solitaire werkplek gewenst is of werk waarbij weinig interactie met anderen nodig is.
 2. Noodzaak tot begeleiding, gesplitst in persoonlijke en functionele begeleiding (zie bijlage)
  permanent toezicht of voortdurende begeleiding
  Hoe vaak is begeleiding noodzakelijk, geeft dat een meer dan gebruikelijke onderbreking van de productiviteit
  Is voortdurende aanwezigheid van een begeleider met speciale kennis  of vaardigheden noodzakelijk
  Kan de begeleiding ook intermitterend door een jobcoach, of is zelfs een welwillende collega voldoende voor de begeleiding
  Dus de aard, duur en intensiteit van de begeleiding zijn belangrijke aandachtspunten

Van bovenstaande criteria is de begeleidingsnoodzaak het belangrijkst.
Wanneer blijkt (door het uitvoeren van regulier werk als bijbaan of vakantiewerk) dat de aanvrager van beschut werk in staat is in een reguliere omgeving te werken kan dat leiden tot een negatief advies beschut werk. Er is dan immers in de praktijk bewezen dat regulier werk mogelijk is zonder bijzondere begeleiding en de werkgever is bereid een dienstverband en het bijbehorende minimumloon te verstrekken. Het is dan moeilijk voor UWV om dan een positieve indicatie beschut werk te verstrekken.

Wanneer een aanvrager blijkt regulier te kunnen werken zal de voorliggende voorziening voldoende zijn. In het geval van leerlingen VSO, PRO of Entree opleidingen is dan een indicatie voor het doelgroepregister banenafspraak de meest geëigende weg. Bij opname in het register kan er door de gemeente een jobcoach als begeleiding worden ingezet en kan de werkgever van de gemeente een loonkostensubsidie krijgen voor een eventuele verminderde prestatie.

Samengevat: regulier werk is een belemmering om een positief advies beschut werk te krijgen.
Bij een stage, eventueel met een stagevergoeding is dat minder problematisch. Bij een reguliere betaling van het werk duidelijk wel.
Na een negatieve indicatie beschutwerk automatisch in het doelgroepregister?
datum:11 mei 2017
vraag:
Wanneer de aanvraag beschut werk wordt afgewezen, komt de aanvrager dan automatisch in de indicatie baanafspraak of moet dit opnieuw aangevraagd worden?
antwoord:
Wanneer UWV tot de conclusie komt dat Beschut werk niet toe te kennen is zal er overleg zijn met de aanvrager of die dan in aanmerking wil komen voor een indicatie banenafspraak.

Uiteraard kan de aanvrager dat zelf bij het gesprek al vragen om bij een eventuele afwijzing een indicatie voor het doelgroepregister te willen. Een nieuwe aanvraag is dan niet noodzakelijk.
Wie betaalt de jobcoach, wie kiest de jobcoach?
datum:7 februari 2017
opmerking:Deze vraag is gesteld door een stagedocent uit de regio Hulst. Het antwoord is specifiek op die vraag gericht, maar geeft aan in welke richting ook voor andere regio's antwoorden kunnen worden gezocht.
vraag:
Een bedrijf wil aan de slag met een aantal werknemers die in het bezit zijn van een verklaring doelgroepregister. Deze leerlingen komen uit het praktijkonderwijs. Het bedrijf wil hierbij ondersteuning inzetten van een jobcoach. Wie betaalt deze jobcoach? Is het bedrijf vrij in het kiezen van deze jobcoach of kan gemeente bepalen dat de jobcoach geleverd wordt door de gemeente?
antwoord:
In principe is de gemeente verantwoordelijk voor de begeleiding van (ex-)leerlingen van het praktijkonderwijs. Het is dus van belang om contact op te nemen met de (woon-) gemeente van de leerling. Niet alleen vanwege de inzet van een jobcoach, maar ook vanwege een mogelijke loonkostensubsidie die de gemeente kan verstrekken indien er een verminderde loonwaarde is.

In deze tekst wordt er verwezen naar de jobcoaches die te bereiken zijn via het algemeen telefoonnummer van de gemeente: 140114 De gemeente kan bepalen welke jobcoach er wordt ingezet en zullen daarbij gebruik maken van hun eigen jobcoaches.

Uit het coalitieprogramma van de gemeente Hulst:

De bijzondere positie van jongeren heeft voor ons college prioriteit. Training, scholing, opdoen van ervaring op werkervaringsplaatsen en loonkostensubsidie, zijn middelen die gaan worden ingezet.
 • Er moet een goede afstemming zijn tussen Ondernemers, Onderwijs en Overheid ( de 3 O’s) om een goede aansluiting te hebben tussen leren en een plaats op de arbeidsmarkt.
 • Om meer plaatsingen op de arbeidsmarkt te realiseren, moet er een goede dienstverlening zijn richting de vraag van de werkgevers. Ontzorgen van de werkgevers. Eén aanspreekpunt. Werkgevers, werknemers en gemeenten moeten een goede samenwerking realiseren. Re-integratie, jobhunting, jobcoaching, werken met behoud van uitkering, voortzetten van o.a. de speedmeets, jobbeurzen, loonkostensubsidie, ( groeps-) detachering, zijn de instrumenten die we inzetten.
 • Wij onderkennen dat mensen met een arbeidsbeperking moeilijk aan een baan kunnen komen. Zij verdienen bij het zoeken naar een baan extra ondersteuning van de gemeente.
 • Voor mensen zonder of met beperkte kansen op de arbeidsmarkt is de bijstand het vangnet. Een traject gericht op blijvende deelname in de samenleving, voorkomt uitsluiting van de samenleving.
 • Mensen met een beperkte arbeidsmogelijkheid begeleiden we zoveel mogelijk naar reguliere banen. Als er geen plaatsingsmogelijkheden zijn, is de beschermde werkplaats een mogelijk alternatief.
 • In onze arbeidsmarktregio zullen we met het nog op te richten Regionaal Werkbedrijf onderzoeken hoe we beschut werken het beste vorm kunnen geven.
No-riskpolis voor álle PRO en VSO leerlingen?
datum:25 januari 2017
vraag:
We hebben een leerling die per 1 januari contract heeft voor 4 dagen ( zonder regelingen e.d.) Komt deze leerling in aanmerking voor No-risk polis. Hij heeft een beschikking Pro( bijzondere gevallen)

antwoord:
Iedereen die is opgenomen in het doelgroepregister voor de banenafspraak heeft recht op de no-risk polis. Het is niet van belang dat er gebruik wordt gemaakt van andere voorzieningen zoals loonkostensubsidie of jobcoaching.
Ook iedereen die een “verklaring scholingsbelemmering” (vroeger SFB-verklaring) heeft gekregen van het UWV heeft recht op de No-risk polis.
De omvang van het dienstverband in uren heeft er ook geen invloed op.
vraag het Henk ...
Henk Schriever van het UWV is onze vraagbaak wanneer het gaat om wet- en regelgeving met betrekking tot onze leerlingen en uiterst deskundig op het gebied van de participatiewet. Tijdens de maatwerkgroepbijeenkomsten wil hij ons op de hoogte stellen van nieuwe ontwikkelingen en ook ingaan op vragen die er zijn vanuit de praktijk. Om zich goed te kunnen voorbereiden vindt Henk het prettig wanneer we hem de vragen vooraf doen toe komen. De vragen kunnen van algemene aard zijn maar ook specifieker aan de hand van een casus. Daarom graag hieronder een directe vraag of omschrijving van het probleem.

antwoorden van Henk
Een mail sturen naar
kan ook. Of gebruik het contactformulier.
Dat geldt ook voor vragen die niet specifiek aan Henk Schriever gericht zijn.
Terug naar de inhoud